Najczęściej zadawane pytania

P: 1. Ile kosztuje windykacja w Państwa kancelarii?
O: 1. Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych, zaliczek i innych kosztów. Wszelkie wydatki na etapie czynności polubownych pokrywa kancelaria. Prowizje naliczane są od realnie wyegzekwowanych wierzytelności. Wysokość prowizji zależy od struktury wierzytelności (kwota, termin płatności kondycja finansowa dłużnika itd.)
P: 2. Co dzieje się ze zleconą wierzytelnością, w przypadku bezskutecznej windykacji polubownej?
O: 2. W celu zachowania ciągłości realizowanych spraw kancelaria proponuje usługi radcy prawnego współpracującego z GDF celem zastępstwa sądowo-egzekucyjnego
P: 3. Co zrobić w przypadku „zniknięcia” dłużnika?
O: 3. Brak kontaktu z dłużnikiem uniemożliwia prowadzenie działań polubownych. W takim przypadku proponujemy niezwłoczne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego
P: 4. Co zrobić w przypadku gdy nie posiadam żadnego dokumentu potwierdzającego zadłużenie?
O: 4. W toku postępowania polubownego kancelaria podejmie działania mające na celu pozyskanie materiału dowodowego ( oświadczenie, zobowiązanie itd.) dłużnika
P: 5. Kiedy można oddać sprawę do windykacji?
O: 5. Wierzyciel ma prawo do przekazania wierzytelności na drogę postępowania windykacyjnego dzień po upływie terminu płatności oznaczonego na fakturze, oświadczeniu, zobowiązaniu, wekslu itd. Sugeruje się, aby wierzyciel podjął współpracę z kancelarią bez zbędnej zwłoki, albowiem szybka reakcja uprawdopodabnia w wysokim stopniu odzyskanie dochodzonej należności.
P: 6. Czy współpraca z Państwa kancelarią w znaczący sposób absorbuje czas i uwagę klienta?
O: 6. Kancelaria po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw prowadzi postępowanie bez absorbowania czasu klienta, informując go na bieżąco o poziomie zaawansowania zleconej/zleconych spraw.
P: 7. Co zrobić w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę/osoby fizyczną?
O: 7. Kancelaria podejmie krótką próbę negocjacji (w przypadku skutecznego kontaktu telefonicznego bądź bezpośredniego). Jeżeli w/w działania okażą się nieskuteczne, zasugeruje niezwłoczne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego, albowiem zawieszenie bądź likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną nie zwalnia jej z zaciągniętych zobowiązań i odpowiada ona całym swoim majątkiem.