Oferta

Windykacja należności

Głównym przedmiotem działalności firmy GDF Belsten Group Wierzytelności jest dochodzenie roszczeń finansowych dla przedsiębiorców Oferujemy naszym Klientom profesjonalna

windykację należności...
która obejmuje w szerokim zakresie postępowanie:
 • negocjacyjne przedsądowe,
 • sądowe (usługa współpracującej z GDF kancelarii prawnej),
 • negocjacyjne przedegzekucyjne
 • egzekucyjne (usługa współpracującej z GDF kancelarii prawnej).

Istnieje kilka form współpracy. Są to zarówno zlecenia doraźne, jak i długotrwałe umowy. Decyzje o wyborze opcji współpracy pozostawiamy samym Klientom.

Podstawowym walorem cechującym dochodzenie roszczeń finansowych przez firmę GDF Belsten Group Wierzytelności i zwiększającym jego efektywność jest aktywna, bezpośrednia windykacja w miejscu prowadzenia działalności przez dłużnika, ilustrowana zdjęciami, które następnie są umieszczane w bazie prowadzonych spraw. Na życzenie klienta są również skanowane i przesyłane wraz z innymi informacjami tekstowymi Klientowi drogą internetową.

Innymi istotnymi zaletami charakteryzującymi firmę w opisywanym przedmiocie, to: doświadczenie, duża wiedza w zakresie prawa i psychologii, sumienność, konsekwencja i profesjonalizm w wykonywaniu zleconych zadań.

W przypadku podjęcia stałej współpracy z naszą firmą oferujemy zleceniodawcy możliwość stałego monitorowania podjętych działań w trakcie windykacji (on line), poprzez odpowiednio dostosowane moduły autorskiego programu informatycznego.

W celu podania niezbędnych danych dotyczących podpisania umowy na dochodzenie roszczeń finansowych załączamy kartę wierzytelności, którą winien wypełnić Klient przed podpisaniem umowy.

Obrót wierzytelnościami

Jedną z metod na powiększenie kapitału obrotowego firm i zachowanie przez nie dobrych wskaźników finansowych jest racjonalne zarządzanie portfelem wierzytelności mogących

podlegać sprzedaży.

Firma GDF Belsten Group Wierzytelności, proponuje swoim Klientom skup wierzytelności. Wykup dotyczy zarówno należności głównych i not odsetkowych.

W obu przypadkach ich bezsporność musi być bezwarunkowa, wymagalna oraz oparta na rzetelnych dokumentach określających ten stan. Zakup poprzedzony jest dokładną analizą dokumentacji dostarczonej przez Klienta , po dokonaniu której ustalamy warunki umowy ( w zależności od rodzaju wierzytelności płacimy od 15 do 95 % jej pierwotnej wysokości ).

Wiele firm w ogóle nie korzysta z prawa i możliwości naliczania odsetek od nieterminowych wpłat, a stanowią one przecież dodatkowe źródło finansowania działalności. Nasze analizy pozwalają wskazać właściwe zarządzanie tą formą finansów, a dodatkowo kupując noty odsetkowe dajemy Klientom kolejną możliwość zarabiania pieniędzy.

Sprzedaż wierzytelności gwarantuje uzyskanie środków obrotowych, jednakże pozwala również na pozbycie się należności, których spływ jest wątpliwy.

Z oferty naszej korzystają przede wszystkim firmy, które problemy związane z zarządzaniem wierzytelnościami traktują niezwykle poważnie, wiedząc jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami, a ponadto chcą w przyszłości uchronić się przed zatorami finansowymi.

Mam nadzieję, iż zakup wierzytelności oraz pozostałe proponowane przez nas usługi spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pełnomocnikami biura, którzy udzielą kompetentnych odpowiedzi w przedmiocie obrotu wierzytelnościami.

Kontroling płatności

Kilkuletnie doświadczenie i analizy dokonywane podczas współpracy z Klientami jednoznacznie dowodzą, iż Przedsiębiorcy oczekują kompleksowej obsługi wierzytelności przeterminowanych, jak i tych, które jeszcze nie osiągnęły

terminu wymagalności.

Dotychczas przez kompleksowość oferty rozumiano jedynie, prowadzenie spraw od postępowania polubownego po egzekucję komorniczą, co jednak nie rozwiązywało,mimo wszystko, problemów finansowych firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wdrożyliśmy i stworzyliśmy nowatorską - jak na ów czas - usługę (prezentacja jej miała miejsce w 2000 roku) zwaną kontrolingiem płatności.

Celem usługi jest przypomnienie płatnikom Zleceniodawcy o nadchodzącym terminie płatności, jego przekroczeniu oraz kontrola spływu należności na konto Zleceniodawcy. Charakteryzuje się konsekwencją i systematyką procedur, delikatnością i finezją monitu.

Kontroling płatności spełnia kilka funkcji pośrednich. Oto one:

 • -funkcja weryfikująca- potwierdzenie zaksięgowania monitowanych dokumentów,
 • -funkcja poznawcza- kontakty z kontrahentami pozwalające zdobyć wiedzę o kondycji finansowej, o ewentualnych problemach sprawdzanego podmiotu,
 • -funkcja psychologiczna- stymulacja kontrolowanego poprzez innowacyjność metod "miękkiej windykacji".

Jednakże główną funkcją proponowanego przez nas produktu jest, przede wszystkim, zagwarantowanie Klientom:

 • -szybszego i regularnego dopływu gotówki
 • -likwidację zatorów
 • -zachowanie bezpieczeństwa finansowego bez potrzeb posiłkowania się drogimi bankowymi kredytami obrotowymi,
 • -usystematyzowanie działań księgowych i konsekwentną realizację zadań nałożonych na nią,
 • -profesjonalizm wykonywanej pracy poprzez obsługę wyspecjalizowanej firmy GDF Belsten Group Wierzytelności s.c.

Istotnym elementem oferowanej usługi jest jej transparentność i przejrzystość. Klient zlecający stały kontroling wybranych partnerów biznesowych ma stały wgląd "on line" do bazy Zleceniobiorcy w zakresie obejmującym podpisaną umowę.

Wszelkie działania, komentarze, wpisy, monity i zapytania umieszczone w bazie przez Zleceniobiorcę, mają formułę "open". Ponadto, sukces w realizacji przedmiotowej usługi skłania strony podpisujące umowę do interaktywnego działania w postaci szybkiej wymiany informacji.

W celu pełnego zapoznania się z proponowaną usługą, zachęcamy Państwa do kontaktu z pełnomocnikami biura, którzy odpowiedzą na dodatkowe pytania.

Informacja gospodarcza

Wiedza o kondycji finansowej kontrahenta ważna jest zarówno przed zawarciem i podpisaniem umowy/kontraktu jak również w trakcie jego

trwania.

Skuteczność odzyskiwania należności związana jest bardzo ściśle z posiadaniem informacji na temat stanu majątkowego dłużnika. Wszakże zawsze lepiej jest zapobiegać i przeciwdziałać niż leczyć zaistniałą przypadłość (brak terminowej płatności), dlatego zachęcamy do skorzystania z informacji gospodarczej przed zawieraniem umów z potencjalnymi partnerami w celu określenia ich aktywów i pasywów. W związku z tym firma GDF Belsten Group Wierzytelności proponuje Państwu usługę zwaną wywiadem gospodarczym/informacją gospodarczą.

Sporządzane przez nas raporty zawierają informacje o stanie majątkowym, finansowym i prawnym przedsiębiorcy, a także dane o składnikach majątkowych podlegających egzekucji.

Przedstawiany raport przez firmę GDF Belsten Group Wierzytelności s.c. ma za zadanie dostarczyć rzetelnych i dokładnych informacji Klientom o wskazanych przez nich kontrahentach.

Wywiady gospodarcze wykonywane są na terenie całego kraju.Realizacją usługi zajmuje się spe cjalista w zakresie działań rozpoznawczo - wywiadowczych z długoletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie.Gwarantuje to naszym Klientom wysoką jakość i rzetelność realizowanej usługi.Oferujemy Państwu dostęp do szerokiej gamy raportów wywiadu gospodarczego, których szczegółowość jest uzależniona od Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się 6 poziomów określających zakres informacji o kontrahencie:

 • 1.Informacje podstawowe.
 • 2.Dane dotyczące problemów płatniczych Kontrahenta.
 • 3.Podstawowe dane majątkowe dotyczące Kontrahenta.
 • 4.Powiązania gospodarcze z innymi podmiotami Kontrahenta.
 • 5.Opinie i informacje w oparciu o terenowy wywiad środowiskowy.
 • 6.Uszczegółowione dane dotyczące majątku sprawdzanego Kontrahenta.

Zapraszamy do skorzystania z oferowanej usługi.

Usługa Kancelarii Prawnej

Firma GDF Belsten Group Wierzytelności poza usługami stricte finansowo-windykacyjnymi, charakteryzującymi na ogół podmioty windykacyjne, ma przyjemność złożyć Państwu ofertę stałej

obsługi prawnej.

Radcowie prawni, będący wspólnikami GDF Belsten Group Wierzytelności posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy, będące solidną podstawą do efektywnej realizacji zadań jakie mogą się pojawić w Państwa firmie.

Firma GDF Belsten Group Wierzytelności posiada również doświadczenie w realizacji procedur windykacyjnych, począwszy od negocjacji z dłużnikami, poprzez elementy wywiadowni gospodarczej i ewentualną sprzedaż wierzytelności, aż do postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Gwarantujemy rzetelną, zgodną z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej ,przy zachowaniu poufności i dbałości o interes klienta, obsługę prawną Państwa firmy. W ramach współpracy proponujemy:

 • -zapewnienie bieżącej obsługi prawnej,
 • -wydawanie opinii prawnych,
 • -informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Państwa firmy,
 • -występowanie w sprawach procesowych oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • -wykonywanie nadzoru nad windykacją wierzytelności,
 • -udział w opracowywaniu umów gospodarczych, realizację doraźnych zleceń.

Sprawna wymiana informacji może odbywać się zarówno podczas ustalonych dyżurów w Państwa firmie realizowanych przez radców prawnych osobiście albo drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proponujemy spotkanie, w dogodnym dla Państwa terminie, celem omówienia szczegółów dotyczących Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie świadczenia pomocy prawnej, jak również kontakt telefoniczny i/lub emaliowy z jednym z radców prawnych (patrz kontakt).

Sprawdzaj postępy na bieżąco!

Dostęp przez internet
Naszym Klientom zapewniamy(opcja) wgląd w pracę naszych windykatorów
Natychmiastowe informacje na temat wpłat
Dzięki naszemu systemowi możesz sam sprawdzić czy dłużnik spłaca zobowiązania
Natychmiastowy kontakt z prowadzącym sprawę
Komentuj,zgłaszaj uwagi i odbieraj wiadomości przez internet
Obejrzyj demo
Nie wierz na słowo,sprawdź jak to wygląda
Więcej